PDA

View Full Version : Cho em bài tập pascaltuanrint
25-02-2010, 11:14
Các anh cho em một số bài tập tin học pascal.
Đừng có ma trận.

hamj
28-02-2010, 21:16
Bài tập chương trình con

Bài 1: Lớp 10A có 4 tổ (giả sử số người ở các tổ không bằng nhau). Trong đợt thi lập trình, mọi người đều tham gia và mỗi người đạt một điểm nào đó từ 0 đến 20. Lập chương trình cho máy MTĐT tính :
Điểm trung bình của từng tổ
Số người trong từng tổ đạt 15 điểm trở lên
Số người trong từng tổ bị dưới 5 điểm
Tổng số điểm của cả lớp.
Điểm của từng người theo tổ nhập qua bàn phím khi chương trình được thực hiện.
Gợi ý:
Sử dụng mảng 1 chiều để lưu trữ điểm của các thành viên trong 1 tổ.
Viết chương trình con nhập điểm và thực hiện các yêu cầu cho 1 tổ.
Trong chương trình chính gọi 4 lần chương trình con tương ứng với 1 tổ.
Dùng 1 biến toàn cục để tính tổng điểm cho cả lớp.
Bài 2:
Viết chương trình theo yêu cầu sau đây.
Trên màn hình có các dòng chữ sau:
a Tinh duong cao va trung tuyen ung voi canh a
b Tinh duong caova trung tuyen ung voi canh b
c Tinh duong caova trung tuyen ung voi canh c
0 Ngung chuong trinh
Go phim tuong ung de chon cong viec

Cho máy nhận vào 3 cạnh a,b,c của tam giác ABC sau đó tuỳ theo người dùng gõ vào phím nào thì công việc đó được thực hiện.
Gợi ý:
Dùng lệnh Writeln để in lên màn hình các dòng chữ theo yêu cầu như trên
Sử dụng 1 thủ tục Tính đường cao và đường trung tuyến theo một tham số
ha= 2S/a;
ma= (b2+c2)/2 – a2/4;
Khai báo một biến ch trong chương trình chính kiểu char để ghi nhận giá trị người dùng yêu cầu công việc.
Kiểm tra nếu ch=’a’ thì gọi thủ tục tính đường cao và trung tuyến tương tứng với giá trị truyền cho tham số là a
Ngược lại nếu ch=’b’ thì gọi thủ tục tính đường cao và trung tuyến tương tứng với giá trị truyền cho tham số là b
Ngược lại nếu ch=’c ’ thì gọi thủ tục tính đường cao và trung tuyến tương tứng với giá trị truyền cho tham số là c
Ngược lại Writeln(‘ An phim Enter de thoat khoi chuong trinh’);

Bài 3: Viết chương trình tính chu vi, diện tích và đường chéo của một hình chữ nhật theo 2 cạnh. Yêu cầu chương trình có thủ tục nhận vào 2 số thực dương, một hàm tính chu vi, một hàm tính diện tích và một hàm tính đường chéo.
Bài 4: Cho 2 phân số a/b và c/d hãy viết chương trình cộng và nhân 2 phân số đó.
Trong đó: Có một hàm tìm ước chung lớn nhất của 2 số để tìm mẫu số chung nhỏ nhất của 2 phân số và giản ước phân số kết quả.
Gợi ý:
Mẫu chung nhỏ nhất của a và b= (a *b )/ ước chung lớn nhất của a và b.
Bài 5:
Viết chương trình nhận vào 3 số thực a,b,c
Tính ( max(a,a+b) + max (a,b+c) )/(2+ max (a+bc,3,7))
Gợi ý:
Sử dụng một hàm tính max của 2 số x,y : Function lonnhat(x,y:real):real;

n2l789
01-03-2010, 11:57
Đề 1 :
Lập phương trình từ bàn phím một danh sách sinh viên gồm : Họ và tên , năm sinh , giới tính , quê quán(Tỉnhthành,quậnhuyện,phườngxã).
a. Đưa ra màn hình danh sách này và danh sách các sinh viên là nữ và sinh năm 1975.
b. Đưa ra màn hình danh sách các sinh viên quê quán tại Hà Nội và theo thứ tự giảm dần của năm sinh.
c. Nhập Họ và tên của thí sinh bất kỳ từ bàn phím , xóa khỏi danh sách các thí sinh này . Nếu không có thí sinh này trong danh sách thì thông báo ra màn hình.

Đề 2 :
Lập chương trình quản lý hóa đơn tính tiền . Mỗi hóa đơn tính tiền gồm có : SOHD,HOTEN,SOTIEN,NGAYTHU(ngày,thang,năm)
a. Ghi vào file với tên 'QLHD' các tờ hóa đơn nói trên
b. Tính tổng số tiền đưa ra màn hình các tờ phiếu thu trong năm 2000
c. Cho một số hóa đơn bất kỳ . Hãy tìm và sửa lại số tiền của tờ hóa đơn đó

Đề 3 :
Lập chương trình nhập n xâu ký tự vào từ bàn phím
a. Hãy sắp xếp các xâu trên theo thứ tự tăng dần (Không phân biệt chữ hoa , chữ thường). Đưa dãy xâu đã được sắp xếp ra màn hình.
b. Nhập 1 xâu ký tự bất kỳ nào từ bàn phím , kiểm tra xem xâu đó có ở trong dãy hay không(không phân biệt chữ hoa , chữ thường) nếu có thông báo là có . Ngược lại đưa ra màn hình thông báo là không tìm thấy .

Đề 4 :
Quản Lý sinh viên bằng Pascal . Các thông tin về sinh viên được khai báo như sau :
Sinhvien = Record
Hoten:String[50];
Namsinh:integer;
Diem:Real;
End;
Chương trình lần lượt làm các công việc sau :
a. Nhập dữ liệu từ bàn phím và ghi vào tệp trên đĩa có tên 'LOP.DAT' . Kết thúc nhập dữ liệu khi tên sinh viên nhập là xâu rỗng .
b. Đọc dữ liệu từ tệp LOP.DAT và in ra màn hình những sinh viên có điểm >=5.0 , mỗi sinh viên chiếm 1 dòng theo dạng :
Họ tên : 50 ký tự ; Năm sinh : 4 ký tự ; Điểm : 7 ký tự trong đó có 2 ký tự thập phân
c. In ra màn hình họ và tên những sinh viên có điểm cao nhất (nếu có nhiều sinh viên có điểm cao nhất thì phải in ra tất cả)

Đề 5 :
Viết chương trình thực hiện các việc sau :
a. Tạo hai file f1 , f2 là những file text để ghi dữ liệu từ bàn phim.
b. Nối file f2 vào cuối file f1 và tính độ dài f1 .
c. Đưa nội dung file f1 ra màn hình và đếm xemtrong file này có bao nhiêu từ 'May mắn'

Đề 6 :
Người ta lưu lại kết quả đo độ ẩm trong các ngày trong năm vào một tệp đính có tên là DOAM.DAT của các bản ghi có kiểu được khai báo như sau :
Type SODO=Record
Ngày:Integer:{Ngày} Tháng:Integer:{Tháng}
DOAM:Real:{Độ ẩm đo được}
End;
Em hãy viết một chương trình bằng Pascal làm các công việc sau :
a. Đọc tất cả dữ liệu về tháng 12 có trong tệp và in ra màn hình theo dạng(mỗi ngày chiếm một dòng trên trang màn hình):
Ngày:5 ký tự ; Tháng:5 ký tự ; Độ ẩm:6 ký tự trong đó có 2 ký tự thập phân .
b. Tìm và in ra màn hình tất cả các ngày có độ ẩm lớn hơn 50 theo khuôn dạng (mỗi ngày chiếm một dòng trên màn hình):
Ngày:5 ký tự ; Tháng:5 ký tự ; Độ ẩm:6 ký tự trong đó có 2 ký tự thập phân.
c. Tìm và in ra màn hình thông qua tin tổng tháng 12 có bao nhiêu ngày có độ ẩm là một số cho trước, số cho trước này nhập từ bàn phím , nếu không tìm thấy được thì in ra màn hình thông báo "Không có ngày nào có độ ẩm như vậy".

hamj
01-03-2010, 21:33
Bài 1: Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N <=1000 và n số nguyên A[1], A[2],..,A[n]. Hãy thông báo ra màn hình các số sau:
Giá trị lớn nhất của dãy các chỉ số của các số hạng đạt giá trị lớn nhất
Giá trị lớn nhì của dãy các chỉ số của các số hạng đạt giá trị lớn nhì
Giá trị nhỏ nhì của dãy các chỉ số của các số hạng đạt giá trị nhỏ nhì
Dãy con gồm nhiều nhất các số hạng lien tiếp của dãy lập thành một cấp số cộng
Dãy con gồm nhiều nhất các số hạng liên tiếp của dãy lập thành một dãy đơn điệu
Dãy con gồm nhiều nhất các số hạng liên tiếp trái dấu của dãy
Dãy con gồm nhiều nhất các số hạng liên tiếp cùng dấu của dãy
Bài 2: Nhập từ bàn phím số nguyên dương N <=1000 và N số thực A1, A2,…,An.Hãy sắp xếp dãy đó theo thứ tự không giảm. Thông báo ra màn hình dãy được sắp xếp và ghi rõ từng số hạng là số hạng nào của dãy cũ.

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

Viết chương trình cho máy tính nhận vào n số thực (n>7), sau đó cho máy thông báo
a. Chỉ ra phần tử gần số nguyên nào đó nhất.
b. Một số thực nào đó có thuộc dãy không?
c. Trong dãy có bao nhiêu số bằng số cần tìm, đó là các số ở vị trí nào của mảng.
d. Dãy gồm n số ở trên có là dãy tăng (giảm) hay không? Nếu không hãy chỉ ra phần tử đầu tiên gây ra lỗi.
e. Chỉ ra các phần tử của dãy sao cho nó lớn hơn tất cả các phần tử đứng trước nó trong dãy.
f. Đưa ra các phần tử xuất hiện trong dãy đúng 1 lần.
g. Tìm hai phần tử sao cho giá trị tuyệt đối của hiệu của chúng là nhỏ nhất.
h. Đưa ra các phần tử xuất hiện trong dãy hơn một lần.
i. Tính số lần xuất hiện của mỗi số trong dãy.
j. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng (giảm) dần. In kết quả.
Viết chương trình cho máy nhận vào mảng A có n phần tử, mảng B có m phần tử. Các phần tử của hai mảng là các số nguyên được sắp theo thứ tự giảm dần. Xây dựng mảng C có n+m phần tử lấy từ hai mảng A và B sao cho các phần tử của c cũng được sắp theo thứ tự giảm dần.
(Nên chia thành các chương trình con)
Cho ma trận A các số nguyên với các dòng được đánh số từ 1 đến m và các cột được đánh số từ 1 đến n, trong đó A[i,j]=i2 +j.
k. Tính tổng S1 gồm các phần tử ở cột 3 và 5.
l. Tính tổng S2 gồm các phần tử ở dòng 5 và cột 7 (phần tử ở ô là giao của dòng 5 và cột 7 chỉ cộng 1 lần).
m. Đưa ra các số nguyên tố của ma trận và tính tổng các phần tử là số nguyên tố của ma trận, số lượng số nguyên tố là bao nhiêu
n. Tìm phần tử nhỏ nhất, lớn nhất của ma trận, đưa ra vị trí của chúng.
o. Tìm phần tử lớn nhất của mỗi cột và tráo đổi nó với phần tử ở dòng cuối cùng.
p. Tìm phần tử nhỏ nhất của mỗi dòng và tráo đổi nó với phần tử ở cột đầu tiên.
q. Tìm số nguyên tố nhỏ nhất, lớn nhất của ma trận.
Cho ma trận A[m,n] và ma trận B[n,p], các phần tử là các số nguyên. Viết chương trình nhập vào ma trận A,B. Tính và in lên màn hình ma trận:
r. C = 2A+B
s. D = A - B
t. E = A*B

boolovesbi
21-03-2010, 14:12
Các anh giảng giúp em các điểm giống,khác giữa kiểu mảng,kiểu xâu và kiểu bản ghi ạ.
Thầy em bắt làm gấp :((

Heroboss12
21-03-2010, 14:39
Bài toán chuyển đổi cơ số S sang cơ số D
Cho một xâu W là biểu diễn của một số ở cơ số S. Hãy tìm biểu diễn của số đó ở cơ số D (S, D <= 35).Nếu trong trường hợp cơ số lớn hơn 10 thì ký tự?A? tương ứng với số 10, ký tự?B?tương ứng với số 11,..., ký tự?Y?tương ứng với số 35.
Dữ liệu vào trong file coso.inp códạng:
+ Dòng thứ nhất gồm hai số S và D;
+ Dòng thứ hai là một xâu W(độ dài của xâu <101).
Kết quả ra file coso.out gồm một dòng duy nhất là một xâu ký tự, biểu diễn của số đó ở cơ số D.
Coso.inp
35 10
XYXYXYXYXY
Coso.out
2679667322982089

sunflower1607
11-03-2012, 16:08
hix. sao chẳng có lời giải gì cả vậy?

Mình đang cần mấy bài giải về pascal để soạn đồ án thi tốt nghiệp, trước h tại chưa học pascal bao h nên bây h mơi bắt đầu tìm hỉu. Đau đầu thiệt

tinhyeubeau
21-03-2012, 07:37
hix. sao chẳng có lời giải gì cả vậy?

Mình đang cần mấy bài giải về pascal để soạn đồ án thi tốt nghiệp, trước h tại chưa học pascal bao h nên bây h mơi bắt đầu tìm hỉu. Đau đầu thiệt

Thế thì tìm mấy bác đội tuyển bên sư phạm xem, thấy bảo hay lắm đấy(cẩm thận nếu gawoj ngưởi nhiệt tình quá.hihi)