PDA

View Full Version : bai tap ve mang 2 chieu va ma tran day!cuu cuucherry_baouyen
13-05-2008, 19:00
anh chi bay cho em cach lam bai nay voi em sap kiem tra roi
Viết chương trình thực hiện các thao tác trên các ma trận vuông cấp n. Yêu cầu
của chương trình là :
- In ra màn hình menu có các chức năng sau :
1. Tổng các phần tử cua ma trận
2. Tích các phần tử của ma trận chia hết cho 3
3. Hoán vị 2 cột ma trận, in ra ma trận kết quả.
4. Hoán vị 2 hàng của ma trận - In ra ma trận kết quả.
5. Xuất ra các giá trị thuộc các đường chéo song song với đường chéo chính.
6. Xuất ra các giá trị thuộc các đường chéo song song với đường chéo phụ.
7. Thóat .
- Nhập một ma trận vuông , muốn thực hiện thao tác nào thì chọn chức năng
tương ứng của menu .
giup em nha anh chi

gameonline
13-05-2008, 20:16
những bài này cơ bản mà dùng vài vòng for chắc ko vấn đề gì cả.
Chúc bạn thành công

VuongChieuQuan
13-05-2008, 20:24
Trong box C/C++ này rất nhiều bài về ma trận, bạn lên tìm lại mà đọc, còn cái menu cũng có trong đây, ghép hai cái lại là ổn.
http://ddth.com/showthread.php?t=181612
http://ddth.com/showthread.php?t=184614
Đây có thấy cái menu mình chưa test qua, chả biết có đúng không, bạn đọc tham khảo rồi sửa đi
http://ddth.com/showthread.php?t=185745

À, bạn lên chịu khó lên diễn đàn học tập, đừng lên cứ khi nào thầy giáo cho bài tập thì create một cái tên rồi lên post bài hỏi, như thế kô tốt đâu.

thuythuy0501
20-08-2008, 16:51
lam on tra loi nhanh cho em ,do em sap thi tot nghiep roi

gameonline
25-08-2008, 16:07
// các vấn đề về ma trận
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int i,j,k,m,n;
int a[20][20];b[20][20];
int c[20][20];
void nhap (int a[20][20])
{
cout<<" Nhap kich co cua ma tran : \n ";
cout<<" \n Nhap so hang m := "; cin>>m;
cout<<" \n Nhap so cot n:= ";cin>>n;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
cout<<" a["<<i+1<<","<<j+1<<" ] := ";
cin>>a[i][j];
}
}
void hienthi(int a[20][20])
{
cout <<"\n Ma Tran Duoc Hien Thi : \n \n";
for (i=0;i<m;i++)
{
for (j=0;j<n;j++)
cout<<" "<<a[i][j];
cout<<"\n \n";
}
}
void maxmin( int a[20][20])
{
cout<<" \n \nCHUONH TRINH TIM MAX, MIN CUA MA TRAN VA VI TRI TUONG UNG \n \n";
int max=a[0][0];
int min=a[0][0];
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
if (a[i][j]> max) max=a[i][j];
if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
}
cout<<" Max Cua Ma Tran La := "<<max;
cout<<"\n Min Cua Ma Tran La := "<<min;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
if (a[i][j]==max)
cout<<" \n \n Vi Tri Max La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
if (a[i][j]==min)
cout<<" \n \n Vi Tri Min La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
}
}
void sapxep( int a[20][20])
{
cout<<"\n \n \n Chuong Trinh Xap Xep Lai Ma Tran Theo Chieu Tang Cua Ca Hang Va Cot: \n ";
int d[100];
int tg,k=0;
for (i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
d[k]=a[i][j];
k++;
}
for (i=0;i<m*n-1;i++)
for (j=i+1;j<m*n;j++)
if (d[i] >d[j] )
{
tg=d[i];
d[i]=d[j];
d[j]=tg;
}
cout<<" \n \n Ma Tran Sau Khi Sap Xep : \n ";
for (i=0;i<m*n;i++)
{
if ((i %n==0) && (i>=n))
cout<<"\n \n ";
cout<<" "<<d[i];

}
}
void sapxepdongtang(int a[20][20])
{
for (i=0;i<m;i++)
{
for (j=0;j<n-1;j++)
for(int k=j+1;k<n;k++)
if (a[i][j]>a[i][k])
{
int tg=a[i][j];
a[i][j]=a[i][k];
a[i][k]=tg;
}
}
}
void sapxepcottang(int a[20][20])
{
for (j=0;j<n;j++)
{
for (i=0;i<m-1;i++)
for (int k=i+1;k<m;k++)
if(a[i][j]>a[k][j])
{
int tg=a[i][j];
a[i][j]=a[k][j];
a[k][j]=tg;
}
}
}
int nto(int t)
{
int l;
if ((t==0) ||(t==1)) return 0;
for (l=2;l<t/2;l++)
if (t%l == 0)
return 0;
return 1;
}
void nguyento (int a[20][20])
{ int tongnt=0;
cout<<"\n \n \n Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La : ";
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
if (nto(a[i][j]))
{
cout<<" "<<a[i][j];
tongnt=tongnt+a[i][j];
}
}
cout<<" \n \n Tong Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La := "<<tongnt;
cout<<" \n \n";
}
int cphuong (int s)
{ int x;
for( x=0;x<s/2;x++)
if (x*x==s) return 1;
return 0;
}
void chinhphuong (int a[20][20])
{
int tong=0;
cout <<"\n Cac So Chinh Phuong Trong Ma Tran La := ";
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if (cphuong(a[i][j]))
{
cout<<" "<<a[i][j];
tong=tong+a[i][j];
}
cout<<" \n \n \n Tong Cac So Chinh Phuong La := "<<tong;
cout<<" \n \n";
}
int hhao (int r)
{
int y;
int tu=0;
for (y=1;y<r;y++)
{
if ( r % y==0)
tu=tu+y;
}
if (tu==r) return 1;
return 0;
}
void hoanhao(int a[20][20])
{
int tong=0;
cout<<" \n Cac So Hoan Hao Trong Ma Tran La : = ";
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if ( hhao(a[i][j]))
{
cout<<" " <<a[i][j];
tong=tong+a[i][j];
}
cout<<" \n Tong Cac So Hoan Hao La := "<<tong;
cout<<" \n \n";
}
void tonghang()
{
int th[50];
cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong Cac Hang Trong Ma Tran :\n";
for (i=0;i<m;i++)
{
th[i]=0;
for (j=0;j<n;j++)
th[i]=th[i]+a[i][j];
cout<<" \n \n Tong Hang Thu " <<i+1<< " la := "<<th[i];
cout <<"\n";
}
}
void tongcot()
{
int tc[50];
cout<<"\n \n Tong Cac Cot Trong Ma Tran: \n" ;
for (j=0;j<n;j++)
{
tc[j]=0;
for (i=0;i<m;i++)
tc[j]=tc[j]+a[i][j];
cout<<" \n \n Trong Cot "<<j+1<<" la := "<<tc[j];
cout<<"\n";
}
}
void tongduongcheochinh(int a[20][20])
{
int tdc=0;
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if (i==j)
tdc=tdc+a[i][j];
cout<<" \n \n Tong Cac So Tren Duong Cheo Chinh La :="<<tdc;
cout<<" \n \n";
}
void tongmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
{
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
cout<<" \n Tong 2 ma Tran la :";
hienthi(c);
}
void tichmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
{
int k;
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
c[i][j]=0;
for (k=0;k<m;k++)
c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
}
cout<<" \n \n Tich 2 Ma Tran la :";
hienthi(c);
}
void main()
{
clrscr();
nhap(a);
hienthi(a);
getch();
clrscr();
maxmin(a);
sapxep(a);
sapxepdongtang(a);
cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Hang Tang : \n";
hienthi(a);
sapxepcottang(a);
cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Cot Tang : \n";
hienthi(a);
getch();
clrscr();
nguyento(a);
chinhphuong(a);
hoanhao(a);
getch();
clrscr();
tonghang();
tongcot();
tongduongcheochinh(a);
getch();
clrscr();
cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong & Tich 2 Ma Tran \n \n ";
cout<<"\n Nhap Ma Tran A ";
nhap(a);
cout<<"\n Nhap Ma Tran B ";
nhap (b);
tongmatran(a,b,c);
tichmatran(a,b,c);
getch();
clrscr();
cout<<" Ket Thuc Chuong Trinh Cac Van De Ve Ma Tran \n ";
cout<<" \n KHOA CNTT_ TRUONG DH THAI NGUYEN \n";
cout<<" NGUYEN TRONG DUC_ LOP DHCQ K5D ";
cout<<" \n \n free any key to exit ";
getch();
}

gameonline
25-08-2008, 16:08
// các vấn đề về ma trận
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int i,j,k,m,n;
int a[20][20];b[20][20];
int c[20][20];
void nhap (int a[20][20])
{
cout<<" Nhap kich co cua ma tran : \n ";
cout<<" \n Nhap so hang m := "; cin>>m;
cout<<" \n Nhap so cot n:= ";cin>>n;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
cout<<" a["<<i+1<<","<<j+1<<" ] := ";
cin>>a[i][j];
}
}
void hienthi(int a[20][20])
{
cout <<"\n Ma Tran Duoc Hien Thi : \n \n";
for (i=0;i<m;i++)
{
for (j=0;j<n;j++)
cout<<" "<<a[i][j];
cout<<"\n \n";
}
}
void maxmin( int a[20][20])
{
cout<<" \n \nCHUONH TRINH TIM MAX, MIN CUA MA TRAN VA VI TRI TUONG UNG \n \n";
int max=a[0][0];
int min=a[0][0];
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
if (a[i][j]> max) max=a[i][j];
if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
}
cout<<" Max Cua Ma Tran La := "<<max;
cout<<"\n Min Cua Ma Tran La := "<<min;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
if (a[i][j]==max)
cout<<" \n \n Vi Tri Max La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
if (a[i][j]==min)
cout<<" \n \n Vi Tri Min La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
}
}
void sapxep( int a[20][20])
{
cout<<"\n \n \n Chuong Trinh Xap Xep Lai Ma Tran Theo Chieu Tang Cua Ca Hang Va Cot: \n ";
int d[100];
int tg,k=0;
for (i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
d[k]=a[i][j];
k++;
}
for (i=0;i<m*n-1;i++)
for (j=i+1;j<m*n;j++)
if (d[i] >d[j] )
{
tg=d[i];
d[i]=d[j];
d[j]=tg;
}
cout<<" \n \n Ma Tran Sau Khi Sap Xep : \n ";
for (i=0;i<m*n;i++)
{
if ((i %n==0) && (i>=n))
cout<<"\n \n ";
cout<<" "<<d[i];

}
}
void sapxepdongtang(int a[20][20])
{
for (i=0;i<m;i++)
{
for (j=0;j<n-1;j++)
for(int k=j+1;k<n;k++)
if (a[i][j]>a[i][k])
{
int tg=a[i][j];
a[i][j]=a[i][k];
a[i][k]=tg;
}
}
}
void sapxepcottang(int a[20][20])
{
for (j=0;j<n;j++)
{
for (i=0;i<m-1;i++)
for (int k=i+1;k<m;k++)
if(a[i][j]>a[k][j])
{
int tg=a[i][j];
a[i][j]=a[k][j];
a[k][j]=tg;
}
}
}
int nto(int t)
{
int l;
if ((t==0) ||(t==1)) return 0;
for (l=2;l<t/2;l++)
if (t%l == 0)
return 0;
return 1;
}
void nguyento (int a[20][20])
{ int tongnt=0;
cout<<"\n \n \n Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La : ";
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
if (nto(a[i][j]))
{
cout<<" "<<a[i][j];
tongnt=tongnt+a[i][j];
}
}
cout<<" \n \n Tong Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La := "<<tongnt;
cout<<" \n \n";
}
int cphuong (int s)
{ int x;
for( x=0;x<s/2;x++)
if (x*x==s) return 1;
return 0;
}
void chinhphuong (int a[20][20])
{
int tong=0;
cout <<"\n Cac So Chinh Phuong Trong Ma Tran La := ";
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if (cphuong(a[i][j]))
{
cout<<" "<<a[i][j];
tong=tong+a[i][j];
}
cout<<" \n \n \n Tong Cac So Chinh Phuong La := "<<tong;
cout<<" \n \n";
}
int hhao (int r)
{
int y;
int tu=0;
for (y=1;y<r;y++)
{
if ( r % y==0)
tu=tu+y;
}
if (tu==r) return 1;
return 0;
}
void hoanhao(int a[20][20])
{
int tong=0;
cout<<" \n Cac So Hoan Hao Trong Ma Tran La : = ";
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if ( hhao(a[i][j]))
{
cout<<" " <<a[i][j];
tong=tong+a[i][j];
}
cout<<" \n Tong Cac So Hoan Hao La := "<<tong;
cout<<" \n \n";
}
void tonghang()
{
int th[50];
cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong Cac Hang Trong Ma Tran :\n";
for (i=0;i<m;i++)
{
th[i]=0;
for (j=0;j<n;j++)
th[i]=th[i]+a[i][j];
cout<<" \n \n Tong Hang Thu " <<i+1<< " la := "<<th[i];
cout <<"\n";
}
}
void tongcot()
{
int tc[50];
cout<<"\n \n Tong Cac Cot Trong Ma Tran: \n" ;
for (j=0;j<n;j++)
{
tc[j]=0;
for (i=0;i<m;i++)
tc[j]=tc[j]+a[i][j];
cout<<" \n \n Trong Cot "<<j+1<<" la := "<<tc[j];
cout<<"\n";
}
}
void tongduongcheochinh(int a[20][20])
{
int tdc=0;
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if (i==j)
tdc=tdc+a[i][j];
cout<<" \n \n Tong Cac So Tren Duong Cheo Chinh La :="<<tdc;
cout<<" \n \n";
}
void tongmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
{
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
cout<<" \n Tong 2 ma Tran la :";
hienthi(c);
}
void tichmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
{
int k;
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
c[i][j]=0;
for (k=0;k<m;k++)
c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
}
cout<<" \n \n Tich 2 Ma Tran la :";
hienthi(c);
}
void main()
{
clrscr();
nhap(a);
hienthi(a);
getch();
clrscr();
maxmin(a);
sapxep(a);
sapxepdongtang(a);
cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Hang Tang : \n";
hienthi(a);
sapxepcottang(a);
cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Cot Tang : \n";
hienthi(a);
getch();
clrscr();
nguyento(a);
chinhphuong(a);
hoanhao(a);
getch();
clrscr();
tonghang();
tongcot();
tongduongcheochinh(a);
getch();
clrscr();
cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong & Tich 2 Ma Tran \n \n ";
cout<<"\n Nhap Ma Tran A ";
nhap(a);
cout<<"\n Nhap Ma Tran B ";
nhap (b);
tongmatran(a,b,c);
tichmatran(a,b,c);
getch();
clrscr();
cout<<" Ket Thuc Chuong Trinh Cac Van De Ve Ma Tran \n ";
cout<<" \n KHOA CNTT_ TRUONG DH THAI NGUYEN \n";
cout<<" NGUYEN TRONG DUC_ LOP DHCQ K5D ";
cout<<" \n \n any key to exit ";
getch();
}

gameonline
25-08-2008, 16:45
// các vấn đề về ma trận
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>
#include<math.h>
int i,j,k,m,n;
int a[20][20];b[20][20];
int c[20][20];
void nhap (int a[20][20])
{
cout<<" Nhap kich co cua ma tran : \n ";
cout<<" \n Nhap so hang m := "; cin>>m;
cout<<" \n Nhap so cot n:= ";cin>>n;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
cout<<" a["<<i+1<<","<<j+1<<" ] := ";
cin>>a[i][j];
}
}
void hienthi(int a[20][20])
{
cout <<"\n Ma Tran Duoc Hien Thi : \n \n";
for (i=0;i<m;i++)
{
for (j=0;j<n;j++)
cout<<" "<<a[i][j];
cout<<"\n \n";
}
}
void maxmin( int a[20][20])
{
cout<<" \n \nCHUONH TRINH TIM MAX, MIN CUA MA TRAN VA VI TRI TUONG UNG \n \n";
int max=a[0][0];
int min=a[0][0];
for(i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
if (a[i][j]> max) max=a[i][j];
if (a[i][j]<min) min=a[i][j];
}
cout<<" Max Cua Ma Tran La := "<<max;
cout<<"\n Min Cua Ma Tran La := "<<min;
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
if (a[i][j]==max)
cout<<" \n \n Vi Tri Max La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
if (a[i][j]==min)
cout<<" \n \n Vi Tri Min La Hang Thu "<< i+1<<" va Cot Thu "<<j+1<<" \n";
}
}
void sapxep( int a[20][20])
{
cout<<"\n \n \n Chuong Trinh Xap Xep Lai Ma Tran Theo Chieu Tang Cua Ca Hang Va Cot: \n ";
int d[100];
int tg,k=0;
for (i=0;i<m;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
d[k]=a[i][j];
k++;
}
for (i=0;i<m*n-1;i++)
for (j=i+1;j<m*n;j++)
if (d[i] >d[j] )
{
tg=d[i];
d[i]=d[j];
d[j]=tg;
}
cout<<" \n \n Ma Tran Sau Khi Sap Xep : \n ";
for (i=0;i<m*n;i++)
{
if ((i %n==0) && (i>=n))
cout<<"\n \n ";
cout<<" "<<d[i];

}
}
void sapxepdongtang(int a[20][20])
{
for (i=0;i<m;i++)
{
for (j=0;j<n-1;j++)
for(int k=j+1;k<n;k++)
if (a[i][j]>a[i][k])
{
int tg=a[i][j];
a[i][j]=a[i][k];
a[i][k]=tg;
}
}
}
void sapxepcottang(int a[20][20])
{
for (j=0;j<n;j++)
{
for (i=0;i<m-1;i++)
for (int k=i+1;k<m;k++)
if(a[i][j]>a[k][j])
{
int tg=a[i][j];
a[i][j]=a[k][j];
a[k][j]=tg;
}
}
}
int nto(int t)
{
int l;
if ((t==0) ||(t==1)) return 0;
for (l=2;l<t/2;l++)
if (t%l == 0)
return 0;
return 1;
}
void nguyento (int a[20][20])
{ int tongnt=0;
cout<<"\n \n \n Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La : ";
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
if (nto(a[i][j]))
{
cout<<" "<<a[i][j];
tongnt=tongnt+a[i][j];
}
}
cout<<" \n \n Tong Cac So Nguyen To Co Trong Ma Tran La := "<<tongnt;
cout<<" \n \n";
}
int cphuong (int s)
{ int x;
for( x=0;x<s/2;x++)
if (x*x==s) return 1;
return 0;
}
void chinhphuong (int a[20][20])
{
int tong=0;
cout <<"\n Cac So Chinh Phuong Trong Ma Tran La := ";
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if (cphuong(a[i][j]))
{
cout<<" "<<a[i][j];
tong=tong+a[i][j];
}
cout<<" \n \n \n Tong Cac So Chinh Phuong La := "<<tong;
cout<<" \n \n";
}
int hhao (int r)
{
int y;
int tu=0;
for (y=1;y<r;y++)
{
if ( r % y==0)
tu=tu+y;
}
if (tu==r) return 1;
return 0;
}
void hoanhao(int a[20][20])
{
int tong=0;
cout<<" \n Cac So Hoan Hao Trong Ma Tran La : = ";
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if ( hhao(a[i][j]))
{
cout<<" " <<a[i][j];
tong=tong+a[i][j];
}
cout<<" \n Tong Cac So Hoan Hao La := "<<tong;
cout<<" \n \n";
}
void tonghang()
{
int th[50];
cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong Cac Hang Trong Ma Tran :\n";
for (i=0;i<m;i++)
{
th[i]=0;
for (j=0;j<n;j++)
th[i]=th[i]+a[i][j];
cout<<" \n \n Tong Hang Thu " <<i+1<< " la := "<<th[i];
cout <<"\n";
}
}
void tongcot()
{
int tc[50];
cout<<"\n \n Tong Cac Cot Trong Ma Tran: \n" ;
for (j=0;j<n;j++)
{
tc[j]=0;
for (i=0;i<m;i++)
tc[j]=tc[j]+a[i][j];
cout<<" \n \n Trong Cot "<<j+1<<" la := "<<tc[j];
cout<<"\n";
}
}
void tongduongcheochinh(int a[20][20])
{
int tdc=0;
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
if (i==j)
tdc=tdc+a[i][j];
cout<<" \n \n Tong Cac So Tren Duong Cheo Chinh La :="<<tdc;
cout<<" \n \n";
}
void tongmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
{
for (i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
c[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
cout<<" \n Tong 2 ma Tran la :";
hienthi(c);
}
void tichmatran(int a[20][20],int b[20][20],int c[20][20])
{
int k;
for(i=0;i<m;i++)
for (j=0;j<n;j++)
{
c[i][j]=0;
for (k=0;k<m;k++)
c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
}
cout<<" \n \n Tich 2 Ma Tran la :";
hienthi(c);
}
void main()
{
clrscr();
nhap(a);
hienthi(a);
getch();
clrscr();
maxmin(a);
sapxep(a);
sapxepdongtang(a);
cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Hang Tang : \n";
hienthi(a);
sapxepcottang(a);
cout<<" \n Sap Xep Ma Tran Theo Cot Tang : \n";
hienthi(a);
getch();
clrscr();
nguyento(a);
chinhphuong(a);
hoanhao(a);
getch();
clrscr();
tonghang();
tongcot();
tongduongcheochinh(a);
getch();
clrscr();
cout<<" \n \n Chuong Trinh Tinh Tong & Tich 2 Ma Tran \n \n ";
cout<<"\n Nhap Ma Tran A ";
nhap(a);
cout<<"\n Nhap Ma Tran B ";
nhap (b);
tongmatran(a,b,c);
tichmatran(a,b,c);
getch();
clrscr();
cout<<" Ket Thuc Chuong Trinh Cac Van De Ve Ma Tran \n ";
cout<<" \n KHOA CNTT_ TRUONG DH THAI NGUYEN \n";
cout<<" NGUYEN TRONG DUC_ LOP DHCQ K5D ";
cout<<" \n \n any key to exit ";
getch();
}

gentle123
26-08-2008, 16:33
Cảm ơn bạn gameonline nhiều

mu_oho
16-11-2009, 10:25
jup em voi tuan toi nop bai rui
nhap day so nguyen (n<100) tim va in ra 1 doan con tang dai nhat

tua5
27-11-2009, 12:04
Giup' minh bai toan' nay voi ...!!!
cho dãy a(a1, a2,a3,....,an) và b(b1,b2,b3......,n)viết chương trình thực hiện các công việc sau :
nhập vào hai dãy trên sau đó gộp hai dãy theo thứ tự xen kẽ nhau.
thực hiện các công việc xóa các phần tử giống nhau trên hai dãy vừa gộp và in ra man hinh.
thank you very must !!
minh sap nop bai roi nhung ko biet lam! giup minh voi !!!
ngay 2/12 nay` minh nop roi cuu voi...!!!

[=========> Bổ sung bài viết <=========]

minh can gap lam!! giup minh voi nhe cac ban!

fjknat
27-11-2009, 20:08
Gộp 2 mảng nè:
Đầu tiện bạn tạo thêm 1 mảng c có độ dài gấp 2 lần a(hoac b).mảng a có n phần tử, b có m phan tử.Code đại loại nhu thế này:


int a[50],b[50],c[100],n,m;
int temp=0,co=0,k=0;

if(n==m)
{
temp=n;
}
else if(n>m)
{
co=1;
temp=m;
}
else
{
co=2;
temp=n;
}

for(int i=0;i<temp;i++)
{
c[k]=a[i];
c[k+1]=b[i];
k+=2;
}
if(co==1)
{
for(int i=temp;i<n;i++)
{
c[k]=a[i];
k++
}
}
if(co==2)
{
for(int i=temp;i<m;i++)
{
c[k]=b[i];
k++
}
}[=========> Bổ sung bài viết <=========]

cÒN xóa c[] thì làm như sau:


k=n+m;
for(int i=0;i<(k-1);i++)
{
for(int j=i+1;i<k;i++)
{
if(a[i]==a[j])
{
for(int l=j;l<k-1;l++)
a[l]=a[l+1];
a[l]=0;
k--;
}
}
}

tinhcabuon.end10
28-11-2009, 01:18
jup mình tính và đưa ra màn hình bảng nhân với

tua5
01-12-2009, 20:47
Bạn ơi mình về kiểm tra nhưng nó vẫn bi lỗi nhưng mình sửa không dược. ban có thể viết thành 1 bai hoàn chỉnh giúp mình dược không vậy.
Cảm ơn ban nhiều !!!

gaconbietgay
02-12-2009, 05:49
/*
gop 2 mang
*/
#include <conio.h>
#include <iostream.h>

void nhap(char *name, double *m, int n);
void in(double *m, int n);
void gopxenke(double *a, double *b, double *c, int n);

int main(){
int n;
double *a, *b;
cout<<"N = ";
cin>>n;
a= new double[n];
b= new double[n];
nhap("A", a, n);
nhap("B", b, n);
in(a, n);
in(b, n);
double *c= new double[2*n];
gopxenke(a, b, c, n);
in(c, 2*n);
/*Xoa cac phan tu trung nhau*/
int k=2*n, ok= 1;
do{
for(int i=0; i< k-1; i++){
for(int j=i+1; j<k; j++){
if(c[i]==c[j]){
for(int l=j; l<k-1; l++)
c[l]=c[l+1];
ok= 1;
k--;
}else ok=0;
}
}
}while(ok);
in(c, k);
delete a, b, c;
return 0;
}
void nhap(char *name, double *m, int n){
for(int i=0; i<n; i++){
cout<<name<<"["<<i+1<<"] = ";
cin>>m[i];
}
}
void in(double *m, int n){
for(int i=0; i<n; i++){
cout<<" "<<m[i];
}
cout<<endl;
}
void gopxenke(double *a, double *b, double *c, int n){
for(int i=0; i<n; i++){
c[2*i]= a[i];
c[2*i+1]= b[i];
}
}

fjknat
03-12-2009, 12:24
jup mình tính và đưa ra màn hình bảng nhân với

Bản nhân nào bạn, phải nói rỏ chứ. Bảng cử chương hay là in ra ma trận n x m

[=========> Bổ sung bài viết <=========]


Bạn ơi mình về kiểm tra nhưng nó vẫn bi lỗi nhưng mình sửa không dược. ban có thể viết thành 1 bai hoàn chỉnh giúp mình dược không vậy.
Cảm ơn ban nhiều !!!

Có gì bạn liên hệ với mình wa Y!M : fjkthai38
nha. Mình sẽ sữa code giúp bạn. Vì mình ko biết bạn viết theo mãng tĩnh hay động.
Mình ol vào buổi tối.

tua5
08-12-2009, 21:31
Minh cam on fjknat va gaconbietbay nhieu nha!!! minh đã kiem tra lai va duoc rồi.
thank nhieu!!hy`