PDA

View Full Version : All Windows DVDthe_single_man
13-06-2007, 18:28
Tặng các bạn bộ 2 đĩa All Windows DVD gồm tất cả các bản Windows từ thời Windows 95, 98, NT 3.51, NT 4.0, 2000 cho đến thời Windows XP, 2003, bao gồm cả các phiên bản OEM, Tablet, và nhiều phiên bản khác. Trong đây cũng có CD key đầy đủ cho mọi phiên bản. Các bạn xem phần giới thiệu sau đây để biết thêm chi tiết.

Và đây cũng là món quà tôi tặng cho các bạn, để đánh dấu việc tôi quay lại ddth.com sau thời gian dài vắng mặt vì bận nhiều vấn đề.
ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
º Release: All Windows DVD Filename: all_windows_dvd_1.iso, all_windows_dvd_2.iso
º Type: OS Format: ISO
º Archives: 2x 4.7gb Date: 9/07/2003

º Hardware requirements:
º Windows 2003 Datacenter: 400MHZ/512MB RAM/1.5GB HD
º Windows 2003 Server: 133MHZ/128MB RAM/1.5GB HD
º Windows XP: 233MHZ/64MB RAM/1.5GB HD
º Windows 2000 Server: 133MHZ/128MB RAM/1GB HD
º Windows 2000 Workstation: 133MHZ/64MB RAM/750MB HD
º Windows NT: 33MHZ/16MB RAM/150MB HD
º Windows Millenium: 150MHZ/32 MB RAM/500MB HD
º Windows 98: 66MHZ/16MB RAM/350MB HD
º Windows 95: 33MHZ/8MB RAM/100MB HD
ºÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
º
º R E L E A S E N O T E S
º
º This is the first-ever release of an all-windows DVD. Unfortunately,
º there is not enough space on 1 DVDr to contain every version of Windows
º so the versions were split between 2 DVDs. Each version is complete with
º every file each cd. Standalone iso creation is included in each autorun
º so any ISO can be re-created. CD-Keys are integrated in the NT series
º setups (NT/2000/XP/2003) and Reset 5.02 is included to bypass
º activation. Windows XP and 2003 have pre-patched uxtheme.dll's so
º alternate themes can be used. Service Packs for all versions are also
º included. Windows XP has Service Pack 1 integrated and Windows 2000 has
º Service Pack 4 integrated. Bootdisks are included for every version
º except Windows 2003 (in \BOOTDISK). Just insert the DVD and install.
º WindowsUpdate Fix version 5.8 is included for Windows 2003 VLK
º installations (in \TOOOLS in DVD1). Extras are included (in \TOOLS in
º DVD1), scroll down to see the list.
º
º DVD 1 Contains:
º
º Windows 2003 Datacenter
º Windows 2003 Datacenter Corp
º Windows 2003 Enterprise
º Windows 2003 Enterprise Corp
º Windows 2003 Standard
º Windows 2003 Standard Corp
º Windows 2003 Web
º Windows 2003 Web Corp
º
º Windows XP Home Corp with Service Pack 1
º Windows XP Home OEM with Service Pack 1
º Windows XP Home Retail with Service Pack 1
º Windows XP Media Center with Service Pack 1
º Windows XP Pro Corp with Service Pack 1
º Windows XP Pro OEM with Service Pack 1
º Windows XP Pro Retail with Service Pack 1
º Windows XP Tablet with Service Pack 1
º
º Windows 2000 Advanced Server with Service Pack 4
º Windows 2000 Datacenter Server with Service Pack 4
º Windows 2000 Server with Service Pack 4
º Windows 2000 Workstation with Service Pack 4
º
º Windows NT 4.0 Enterprise Server
º Windows NT 4.0 Server
º Windows NT 4.0 Terminal Server
º Windows NT 4.0 Workstation
º
º DVD 2 Contains:
º
º Windows Millenium
º Windows Millenium Upgrade
º Windows Millenium StepUp
º Windows 98 Second Edition
º Windows 98 Second Edition Upgrade
º Windows 98
º Windows 98 Upgrade
º Windows 95 C
º Windows 95 B
º Windows 95 B Floppy Edition
º Windows 95 A
º Windows 95 Original
º Windows 95 Floppy Edition
º Windows 95 Upgrade
º Windows 95 Upgrade Floppy Edition
º Windows NT 3.51 Server
º Windows NT 3.51 Workstation
º Windows NT 3.5 Server
º Windows NT 3.5 Workstation
º Windows NT 3.1 Advanced Server
º Windows NT 3.1 Workstation
º
º Plus! Digital Media Edition
º Plus! XP
º Plus! 98
º Plus! 95
º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ I N S T A L L N O T E S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
º
º 1. Insert DVD and install your favorite flavor of Windows or boot
º from DVD and install.
º
º 2. CD Keys:
º
º Windows 2003 Corporate: JK6JC-P7P7H-4HRFC-3XM7P-G33HM
º Windows 2003 Datacenter: QW32K-48T2T-3D2PJ-DXBWY-C6WRJ
º Windows 2003 Enterprise: QW32K-48T2T-3D2PJ-DXBWY-C6WRJ
º Windows 2003 Standard: M6RJ9-TBJH3-9DDXM-4VX9Q-K8M8M
º Windows 2003 Web: D42X8-7MWXD-M4B76-MKYP7-CW9FD
º
º Windows XP Home Corp: XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
º Windows XP Home OEM: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
º Windows XP Home Retail: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
º Windows XP Media Center: C82GJ-YH627-72GBT-R7XV7-M7Y4B
º On first reboot: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
º Windows XP Professional Corp: XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
º Windows XP Professional OEM: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
º Windows XP Professional Retail: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
º Windows XP Tablet PC: VJT7M-8KKHT-GXQ6B-RX639-94FMD
º
º Windows 2000 Advanced Server: KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
º Windows 2000 Datacenter Server: RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
º Windows 2000 Server: KRJQ8-RQ822-YRMXF-6TTXC-HD2VM
º Windows 2000 Workstation: DDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
º
º Windows NT 4.0 Enterprise Server: 419-0156592
º Windows NT 4.0 Server: 419-0156592
º Windows NT 4.0 Terminal Server: 419-0156592
º Windows NT 4.0 Workstation: 419-0426036
º
º Windows Millenium: JCPY4-K6HBX-8HMT2-GGMP8-RWTBB
º Windows Millenium Upgrade: B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
º Windows Millenium StepUp: JX63D-PPXH4-M7RXC-4BKRH-XV9RR
º
º Windows 98 Second Edition: K8MTM-Y9PG6-VRQVG-MHDKJ-JG8C6
º Windows 98 Second Edition Upgrade: VPVDT-FVCHY-CWBP3-JP6Y6-7398Q
º Windows 98: FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
º Windows 98 Upgrade: GJ43B-QW8KC-T8H63-M3782-JRW34
º
º Windows 95C: 16297-OEM-0022811-23678
º Windows 95B: 23296-OEM-0014466-15343
º Windows 95B Floppy Edition: 23296-OEM-0014466-15343
º Windows 95A: 34698-OEM-0039682-72135
º Windows 95 Floppy Edition: 17598-OEM-0035292-06089
º Windows 95 Upgrade: 808-6188192
º Windows 95 Original: 17598-OEM-0035292-06089
º
º 3. Run reset5setup.exe (located in \tools) in safe mode to disable
º activation in non-corporate installs of Windows XP and 2003.
º
º 4. Install Service Packs (located in \servicepack)
º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ S E R V I C E P A C K S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
º
º DVD 1 Contains:
º
º Windows XP Service Pack 1a
º Windows 2000 Service Pack 4
º Windows NT 4.0 Service Pack 6a
º Windows NT 4.0 Terminal Server Service Pack 6a
º
º DVD 2 Contains:
º
º Windows 98 Service Pack
º Windows 95 Service Pack
º Windows NT 3.51 Service Pack 5
º Windows NT 3.5 Service Pack 3
º Windows NT 3.1 Service Pack 3
º Plus! Digital Media Edition
º Plus! XP
º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍ B O O T D I S K S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ Í
º
º DVD 1 Contains:
º
º Windows XP Pro
º Windows XP Home
º Windows 2000 Advanced Server
º Windows 2000 Datacenter Server
º Windows 2000 Server
º Windows 2000 Workstation
º Windows NT 4.0 Enterprise Server
º Windows NT 4.0 Server
º Windows NT 4.0 Terminal Server
º Windows NT 4.0 Workstation
º
º DVD 2 Contains:
º
º Windows Millenium
º Windows 98 Second Edition
º Windows 98
º Windows 95 C
º Windows 95 B
º Windows 95 A
º Windows 95
º Windows NT 3.51 Server
º Windows NT 3.51 Workstation
º Windows NT 3.5 Server
º Windows NT 3.5 Workstation
º Windows NT 3.1 Advanced Server
º Windows NT 3.1 Workstation
º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ O L D E R V E R S I O N S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
º
º DVD 2 Contains:
º
º Bob
º Windows NT 3.51 Shell Update
º Windows For Workgroups 3.11
º Windows 3.11
º Windows For Workgroups 3.1
º Windows 3.1
º Windows 3.0
º Windows 2.11 for 286
º Windows 2.1
º Windows 2.1 for 286
º Windows 2.03
º Windows 1.04
º Windows 1.03
º Windows 1.03 for 286
º Windows 1.02
º Windows 1.01
º
º Dos 7 Beta
º Dos 6.22
º Dos 6.2
º Dos 6.0
º Dos 5.0
º Dos 4.01
º Dos 3.3
º Dos 3.21
º Dos 3.2
º Dos 2.2
º Dos 1.1
º Dos 1.0
º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍ E X T R A S ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍ
º
º DVD 1 Contains:
º
º Internet Explorer:
º Internet Explorer 6.0
º Internet Explorer 5.5
º Internet Explorer 5.01
º Internet Explorer 4.01
º Internet Explorer 4.0 16Bit
º Internet Explorer 3.03 16Bit for 3.11
º Internet Explorer 3.03 16Bit for NT 3.51
º Internet Explorer 3.02 for 95
º Internet Explorer 3.02 for NT
º Internet Explorer 2.0
º Internet Explorer 2.0 16Bit
º Internet Explorer 1.5
º Internet Explorer 1.0
º
º DirectX:
º DirectX 9.0b
º DirectX 8.2
º DirectX 8.0a
º DirectX 7.0
º DirectX 6.0
º DirectX 5.0
º (4.0 never shipped)
º DirectX 3.0
º
º Windows Media Player:
º Windows Media Player 9.0
º Windows Media Player 7.1
º Windows Media Player 6.4
º Windows Media Player 6.1
º Windows Media Player 5.2
º Windows Media Player 4.0
º
º MSN Messenger:
º MSN Messenger 6.0
º MSN Messenger 5.0
º MSN Messenger 4.7
º MSN Messenger 4.6
º MSN Messenger 4.5
º MSN Messenger 3.6
º MSN Messenger 3.5
º MSN Messenger 3.0
º MSN Messenger 2.2
º MSN Messenger 2.1
º MSN Messenger 2.0
º MSN Messenger 1.0
º
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
º
º All software included in this release is only intended for your use if
º you own a legal license to this software. We are not to be held
º responsible for illegal use/installation of this software. If you choose
º to install and test this software and you decide to keep it, you must
º purchase a valid license. If you do not own legal license to this
º software we will not be held responsible for any charges brought against
º you by any software company(s) or people working for any software
º company(s). We do not support piracy, we are here only to provide an
º evaluation.
º


Còn dưới đây sẽ là các link download. Vì số lượng link download khá nhiều, nên tôi tách ra thành 3 bài viết để các bạn dễ đọc. Các bạn download theo những link dưới đây. Nếu có link nào bị hư, các bạn cứ report, tôi sẽ upload và cập nhật lại trong thời gian sớm nhất. Cám ơn các bạn.

p/s : đề nghị ban quản trị vui lòng đánh dấu (sticky) dùm tôi chủ đề này, vì đây là hàng hiếm, không phải ai cũng có.

the_single_man
13-06-2007, 18:32
http://i30.photobucket.com/albums/c325/the_single_man/All%20Windows%20DVDs/all.jpg

Rapidshare mirrorhttp://rapidshare.com/files/30863141/all.windows.dvd1-xiso.r00
http://rapidshare.com/files/30865401/all.windows.dvd1-xiso.r01
http://rapidshare.com/files/30868392/all.windows.dvd1-xiso.r02
http://rapidshare.com/files/30879538/all.windows.dvd1-xiso.r03
http://rapidshare.com/files/30882128/all.windows.dvd1-xiso.r04
http://rapidshare.com/files/30894331/all.windows.dvd1-xiso.r05
http://rapidshare.com/files/30899001/all.windows.dvd1-xiso.r06
http://rapidshare.com/files/30901927/all.windows.dvd1-xiso.r07
http://rapidshare.com/files/30905648/all.windows.dvd1-xiso.r08
http://rapidshare.com/files/30909195/all.windows.dvd1-xiso.r09
http://rapidshare.com/files/31001782/all.windows.dvd1-xiso.r10
http://rapidshare.com/files/31003231/all.windows.dvd1-xiso.r11
http://rapidshare.com/files/31004569/all.windows.dvd1-xiso.r12
http://rapidshare.com/files/31005795/all.windows.dvd1-xiso.r13
http://rapidshare.com/files/31007066/all.windows.dvd1-xiso.r14
http://rapidshare.com/files/31008392/all.windows.dvd1-xiso.r15
http://rapidshare.com/files/31009709/all.windows.dvd1-xiso.r16
http://rapidshare.com/files/31011055/all.windows.dvd1-xiso.r17
http://rapidshare.com/files/31012349/all.windows.dvd1-xiso.r18
http://rapidshare.com/files/31013587/all.windows.dvd1-xiso.r19
http://rapidshare.com/files/31014655/all.windows.dvd1-xiso.r20
http://rapidshare.com/files/31015698/all.windows.dvd1-xiso.r21
http://rapidshare.com/files/31016812/all.windows.dvd1-xiso.r22
http://rapidshare.com/files/31018006/all.windows.dvd1-xiso.r23
http://rapidshare.com/files/31019332/all.windows.dvd1-xiso.r24
http://rapidshare.com/files/31043954/all.windows.dvd1-xiso.r25
http://rapidshare.com/files/31079797/all.windows.dvd1-xiso.r26
http://rapidshare.com/files/31082817/all.windows.dvd1-xiso.r27
http://rapidshare.com/files/31085716/all.windows.dvd1-xiso.r28
http://rapidshare.com/files/31088382/all.windows.dvd1-xiso.r29
http://rapidshare.com/files/31098094/all.windows.dvd1-xiso.r30
http://rapidshare.com/files/31100644/all.windows.dvd1-xiso.r31
http://rapidshare.com/files/31441993/all.windows.dvd1-xiso.r32
http://rapidshare.com/files/31447581/all.windows.dvd1-xiso.r33
http://rapidshare.com/files/31450150/all.windows.dvd1-xiso.r34
http://rapidshare.com/files/31452638/all.windows.dvd1-xiso.r35
http://rapidshare.com/files/31458555/all.windows.dvd1-xiso.r36
http://rapidshare.com/files/31465016/all.windows.dvd1-xiso.r37
http://rapidshare.com/files/31467545/all.windows.dvd1-xiso.r38
http://rapidshare.com/files/31470364/all.windows.dvd1-xiso.r39
http://rapidshare.com/files/31472805/all.windows.dvd1-xiso.r40
http://rapidshare.com/files/31475345/all.windows.dvd1-xiso.r41
http://rapidshare.com/files/31595964/all.windows.dvd1-xiso.r42
http://rapidshare.com/files/31597840/all.windows.dvd1-xiso.r43
http://rapidshare.com/files/31599926/all.windows.dvd1-xiso.r44
http://rapidshare.com/files/31744352/all.windows.dvd1-xiso.r45
http://rapidshare.com/files/31745799/all.windows.dvd1-xiso.r46
http://rapidshare.com/files/31747657/all.windows.dvd1-xiso.r47
http://rapidshare.com/files/31749678/all.windows.dvd1-xiso.r48
http://rapidshare.com/files/31826524/all.windows.dvd1-xiso.r49
http://rapidshare.com/files/31829842/all.windows.dvd1-xiso.r50
http://rapidshare.com/files/31833056/all.windows.dvd1-xiso.r51
http://rapidshare.com/files/31836059/all.windows.dvd1-xiso.r52
http://rapidshare.com/files/31838783/all.windows.dvd1-xiso.r53
http://rapidshare.com/files/31841696/all.windows.dvd1-xiso.r54
http://rapidshare.com/files/31923082/all.windows.dvd1-xiso.r55
http://rapidshare.com/files/31924803/all.windows.dvd1-xiso.r56
http://rapidshare.com/files/31926337/all.windows.dvd1-xiso.r57
http://rapidshare.com/files/31927914/all.windows.dvd1-xiso.r58
http://rapidshare.com/files/31929305/all.windows.dvd1-xiso.r59
http://rapidshare.com/files/31930853/all.windows.dvd1-xiso.r60
http://rapidshare.com/files/31932531/all.windows.dvd1-xiso.r61
http://rapidshare.com/files/31934803/all.windows.dvd1-xiso.r61
http://rapidshare.com/files/31936635/all.windows.dvd1-xiso.r62
http://rapidshare.com/files/31939417/all.windows.dvd1-xiso.r63
http://rapidshare.com/files/31970840/all.windows.dvd1-xiso.r64
http://rapidshare.com/files/31973793/all.windows.dvd1-xiso.r65
http://rapidshare.com/files/31988918/all.windows.dvd1-xiso.r66
http://rapidshare.com/files/31991915/all.windows.dvd1-xiso.r67
http://rapidshare.com/files/31996021/all.windows.dvd1-xiso.r68
http://rapidshare.com/files/31999114/all.windows.dvd1-xiso.r69
http://rapidshare.com/files/32003896/all.windows.dvd1-xiso.r70
http://rapidshare.com/files/32008332/all.windows.dvd1-xiso.r71
http://rapidshare.com/files/32010515/all.windows.dvd1-xiso.r72
http://rapidshare.com/files/32014295/all.windows.dvd1-xiso.rar
http://rapidshare.com/files/32014316/all.windows.dvd1-xiso.sfv
Megaupload mirrorhttp://www.megaupload.com/?f=O0B4OVQR
http://www.megaupload.com/?d=CW2RJMV1
http://www.megaupload.com/?d=FQ98V62E
http://www.megaupload.com/?d=NJGASRAO
http://www.megaupload.com/?d=7AYAZWVB
http://www.megaupload.com/?d=7L04OM84
http://www.megaupload.com/?d=DNRJU2LB
http://www.megaupload.com/?d=GOMS9FHY
http://www.megaupload.com/?d=M18UO1ZA
http://www.megaupload.com/?d=HNDYRKN7
http://www.megaupload.com/?d=ALW775U7
http://www.megaupload.com/?d=ODA47ITU
http://www.megaupload.com/?d=1DSITH9E
http://www.megaupload.com/?d=XF1VMPUO
http://www.megaupload.com/?d=BFE7VQ2X
http://www.megaupload.com/?d=ZD32D485
http://www.megaupload.com/?d=LS8BIWFK
http://www.megaupload.com/?d=KM5DFQM7
http://www.megaupload.com/?d=GB2Y6Z9W
http://www.megaupload.com/?d=AKT092L0
http://www.megaupload.com/?d=2Z90AZLW
http://www.megaupload.com/?d=NKWCQ02B
http://www.megaupload.com/?d=U3UFZNZQ
http://www.megaupload.com/?d=837HHHVF
http://www.megaupload.com/?d=PV4YZ17U
http://www.megaupload.com/?d=VDA0FSYA
http://www.megaupload.com/?d=GDNVBHYX
http://www.megaupload.com/?d=UEATMOJ5
http://www.megaupload.com/?d=LT2T9W7Z
http://www.megaupload.com/?d=SPXTVPHP
http://www.megaupload.com/?d=VQR1056S
http://www.megaupload.com/?d=8JRJE76W
http://www.megaupload.com/?d=0W2S5GJY
http://www.megaupload.com/?d=KI9G8DOW
http://www.megaupload.com/?d=YVAD8TTT
http://www.megaupload.com/?d=U5ENU4V1
http://www.megaupload.com/?d=WPLCJ1FY
http://www.megaupload.com/?d=S58EGJS0
http://www.megaupload.com/?d=I681M3HE
http://www.megaupload.com/?d=C164L3M2
http://www.megaupload.com/?d=832T87HI
http://www.megaupload.com/?d=1LPO8AM3
http://www.megaupload.com/?d=GBFSWD70
http://www.megaupload.com/?d=U3XSUTCP
http://www.megaupload.com/?d=ST34WLEK
http://www.megaupload.com/?d=XHP1IAS0
http://www.megaupload.com/?d=DIVO5IRU
http://www.megaupload.com/?d=N3BQVZJ0
http://www.megaupload.com/?d=75G6M0DA
http://www.megaupload.com/?d=EZTUJ8KJ
http://www.megaupload.com/?d=KGP89RK1
http://www.megaupload.com/?d=PBBBOZU8
http://www.megaupload.com/?d=GI1EQATH
http://www.megaupload.com/?d=LU15XR8G
http://www.megaupload.com/?d=G5Q8ZBO6
http://www.megaupload.com/?d=YJBEEBXY
http://www.megaupload.com/?d=8XWN5T17
http://www.megaupload.com/?d=PKYVHUXP
http://www.megaupload.com/?d=FYT5PS8N
http://www.megaupload.com/?d=JKVKNK7O
http://www.megaupload.com/?d=QVMR11FA
http://www.megaupload.com/?d=6K7YBVFR
http://www.megaupload.com/?d=56YHAIVV
http://www.megaupload.com/?d=DUVEU0VO
http://www.megaupload.com/?d=LQZIU7CX
http://www.megaupload.com/?d=GIOO7ZJP
http://www.megaupload.com/?d=FJ9ZS85R
http://www.megaupload.com/?d=MBW8XGCS
http://www.megaupload.com/?d=DFBQCLDU
http://www.megaupload.com/?d=LJHQNFB4
http://www.megaupload.com/?d=PSWXYS7N
http://www.megaupload.com/?d=HN3SKDEL
http://www.megaupload.com/?d=O0XR0H1B
http://www.megaupload.com/?d=YWXJ3RXU
http://www.megaupload.com/?d=DRB4ROFN
http://www.megaupload.com/?d=Z6O7HD68

the_single_man
13-06-2007, 18:35
http://i30.photobucket.com/albums/c325/the_single_man/All%20Windows%20DVDs/all-2.jpg

Rapidshare mirror


http://rapidshare.com/files/32184224/all.windows.dvd2-xiso.r00
http://rapidshare.com/files/32189045/all.windows.dvd2-xiso.r01
http://rapidshare.com/files/32193271/all.windows.dvd2-xiso.r02
http://rapidshare.com/files/32196763/all.windows.dvd2-xiso.r03
http://rapidshare.com/files/32200476/all.windows.dvd2-xiso.r04
http://rapidshare.com/files/32203615/all.windows.dvd2-xiso.r05
http://rapidshare.com/files/32296760/all.windows.dvd2-xiso.r06
http://rapidshare.com/files/32298145/all.windows.dvd2-xiso.r07
http://rapidshare.com/files/32300766/all.windows.dvd2-xiso.r08
http://rapidshare.com/files/32302484/all.windows.dvd2-xiso.r09
http://rapidshare.com/files/32304182/all.windows.dvd2-xiso.r10
http://rapidshare.com/files/32479577/all.windows.dvd2-xiso.r11
http://rapidshare.com/files/32481987/all.windows.dvd2-xiso.r12
http://rapidshare.com/files/32483822/all.windows.dvd2-xiso.r13
http://rapidshare.com/files/32486687/all.windows.dvd2-xiso.r14
http://rapidshare.com/files/32511853/all.windows.dvd2-xiso.r15
http://rapidshare.com/files/32514577/all.windows.dvd2-xiso.r16
http://rapidshare.com/files/32516923/all.windows.dvd2-xiso.r17
http://rapidshare.com/files/32519537/all.windows.dvd2-xiso.r18
http://rapidshare.com/files/32522070/all.windows.dvd2-xiso.r19
http://rapidshare.com/files/32524864/all.windows.dvd2-xiso.r20
http://rapidshare.com/files/32527354/all.windows.dvd2-xiso.r21
http://rapidshare.com/files/32530087/all.windows.dvd2-xiso.r22
http://rapidshare.com/files/32534633/all.windows.dvd2-xiso.r23
http://rapidshare.com/files/32538886/all.windows.dvd2-xiso.r24
http://rapidshare.com/files/32544005/all.windows.dvd2-xiso.r25
http://rapidshare.com/files/32549937/all.windows.dvd2-xiso.r26
http://rapidshare.com/files/32856083/all.windows.dvd2-xiso.r27
http://rapidshare.com/files/32857302/all.windows.dvd2-xiso.r28
http://rapidshare.com/files/32859848/all.windows.dvd2-xiso.r29
http://rapidshare.com/files/32861727/all.windows.dvd2-xiso.r30
http://rapidshare.com/files/32863620/all.windows.dvd2-xiso.r31
http://rapidshare.com/files/32865572/all.windows.dvd2-xiso.r32
http://rapidshare.com/files/32868376/all.windows.dvd2-xiso.r33
http://rapidshare.com/files/32870467/all.windows.dvd2-xiso.r34
http://rapidshare.com/files/32872800/all.windows.dvd2-xiso.r35
http://rapidshare.com/files/32878200/all.windows.dvd2-xiso.r36
http://rapidshare.com/files/32924221/all.windows.dvd2-xiso.r37
http://rapidshare.com/files/32927686/all.windows.dvd2-xiso.r38
http://rapidshare.com/files/32931139/all.windows.dvd2-xiso.r39
http://rapidshare.com/files/32934958/all.windows.dvd2-xiso.r40
http://rapidshare.com/files/32938111/all.windows.dvd2-xiso.r41
http://rapidshare.com/files/32941318/all.windows.dvd2-xiso.r42
http://rapidshare.com/files/32944922/all.windows.dvd2-xiso.r43
http://rapidshare.com/files/32949028/all.windows.dvd2-xiso.r44
http://rapidshare.com/files/32953451/all.windows.dvd2-xiso.r45
http://rapidshare.com/files/32956821/all.windows.dvd2-xiso.r46
http://rapidshare.com/files/33043144/all.windows.dvd2-xiso.r47
http://rapidshare.com/files/33044928/all.windows.dvd2-xiso.r48
http://rapidshare.com/files/33046469/all.windows.dvd2-xiso.r49
http://rapidshare.com/files/33048032/all.windows.dvd2-xiso.r50
http://rapidshare.com/files/33049281/all.windows.dvd2-xiso.r51
http://rapidshare.com/files/33054872/all.windows.dvd2-xiso.r52
http://rapidshare.com/files/33056496/all.windows.dvd2-xiso.r53
http://rapidshare.com/files/33058545/all.windows.dvd2-xiso.r54
http://rapidshare.com/files/33060152/all.windows.dvd2-xiso.r55
http://rapidshare.com/files/33061977/all.windows.dvd2-xiso.r56
http://rapidshare.com/files/33063646/all.windows.dvd2-xiso.r57
http://rapidshare.com/files/33123966/all.windows.dvd2-xiso.r58
http://rapidshare.com/files/33128513/all.windows.dvd2-xiso.r59
http://rapidshare.com/files/33132386/all.windows.dvd2-xiso.r60
http://rapidshare.com/files/33135745/all.windows.dvd2-xiso.r61
http://rapidshare.com/files/33139810/all.windows.dvd2-xiso.r62
http://rapidshare.com/files/33143150/all.windows.dvd2-xiso.r63
http://rapidshare.com/files/33280122/all.windows.dvd2-xiso.r64
http://rapidshare.com/files/33281815/all.windows.dvd2-xiso.r65
http://rapidshare.com/files/33284309/all.windows.dvd2-xiso.rar
http://rapidshare.com/files/33284317/all.windows.dvd2-xiso.sfvMegaupload mirror


http://www.megaupload.com/?f=F6HIJPU6
http://www.megaupload.com/?d=KZQM7CJT
http://www.megaupload.com/?d=OWZ90J8T
http://www.megaupload.com/?d=HX7HYLGM
http://www.megaupload.com/?d=ID2UGHTA
http://www.megaupload.com/?d=8R7A8WOD
http://www.megaupload.com/?d=DKKFYV2J
http://www.megaupload.com/?d=G6DNTHVB
http://www.megaupload.com/?d=87KVW870
http://www.megaupload.com/?d=N1QJ111C
http://www.megaupload.com/?d=8SLMW2ZM
http://www.megaupload.com/?d=BW7IGAEV
http://www.megaupload.com/?d=QTA0TCDI
http://www.megaupload.com/?d=3TJN8JQN
http://www.megaupload.com/?d=8HR0S0WN
http://www.megaupload.com/?d=PJDYKH5J
http://www.megaupload.com/?d=PMUH1B4Z
http://www.megaupload.com/?d=9CC9TKQ8
http://www.megaupload.com/?d=V7OMRJT3
http://www.megaupload.com/?d=ORN1KPXV
http://www.megaupload.com/?d=K4Z7WL1M
http://www.megaupload.com/?d=AW033QFP
http://www.megaupload.com/?d=VGWDD7ZU
http://www.megaupload.com/?d=Q4PZXMLB
http://www.megaupload.com/?d=WFBNINTB
http://www.megaupload.com/?d=0T7H4RIN
http://www.megaupload.com/?d=C2ODGH7N
http://www.megaupload.com/?d=7UO1JPD9
http://www.megaupload.com/?d=3BMA0Z5E
http://www.megaupload.com/?d=7N5BELU1
http://www.megaupload.com/?d=UT6ZMFYT
http://www.megaupload.com/?d=ZCBEJ8EG
http://www.megaupload.com/?d=PZTS25GP
http://www.megaupload.com/?d=3MTVNFWT
http://www.megaupload.com/?d=096KL3C8
http://www.megaupload.com/?d=ZX5ESS96
http://www.megaupload.com/?d=TU8WDR7D
http://www.megaupload.com/?d=NW2MPALQ
http://www.megaupload.com/?d=W4Z18AUX
http://www.megaupload.com/?d=3KLINMEH
http://www.megaupload.com/?d=5NZVFOFB
http://www.megaupload.com/?d=JVJ52M2D
http://www.megaupload.com/?d=EPOW8NYY
http://www.megaupload.com/?d=JJR3W1OI
http://www.megaupload.com/?d=8ZMJQMBA
http://www.megaupload.com/?d=IP08SFX6
http://www.megaupload.com/?d=AUTM29ZY
http://www.megaupload.com/?d=Z04HTKR9
http://www.megaupload.com/?d=5K9WBHHX
http://www.megaupload.com/?d=SX25PC3W
http://www.megaupload.com/?d=NSK926OV
http://www.megaupload.com/?d=5OWFC7H8
http://www.megaupload.com/?d=BYVE8CSW
http://www.megaupload.com/?d=K3RMUEU0
http://www.megaupload.com/?d=S0T7ZA3M
http://www.megaupload.com/?d=ILD32IX2
http://www.megaupload.com/?d=DAUH9X86
http://www.megaupload.com/?d=9SONTIA3
http://www.megaupload.com/?d=SDNZC0PO
http://www.megaupload.com/?d=T4JQC93I
http://www.megaupload.com/?d=N863GRAZ
http://www.megaupload.com/?d=T6BWY026
http://www.megaupload.com/?d=UTJ6XB2W
http://www.megaupload.com/?d=W70I4VR9
http://www.megaupload.com/?d=T9WGFNQD
http://www.megaupload.com/?d=GD2O013S
http://www.megaupload.com/?d=LINZCV6Z
http://www.megaupload.com/?d=V2U7H0PB
http://www.megaupload.com/?d=CJHVVI6B

nokichuong
13-06-2007, 19:01
Down xong chắc sặc máu quá bạn.Cám ơn sự nhiệt tình của bạn,nếu thực sự cần 1 win nào đó (VD: Win XP)thì người ta:
+1 là mua 1 cái đĩa (8k).
+2 là kiếm link nào tách riêng ra từng win rồi down chứ bác đưa 1 cục vậy ai dám down.
Nếu thực sự bác muốn ủng hộ thì tách riêng từng win ra rồi up lên như vậy chắc sẽ được nhiều ủng hộ và sẽ down nhiều hơn đó.
Một chút góp ý, thông cảm nói hơi nhiều.

gamerchina
13-06-2007, 19:09
Đây là bài copy bên MaNguon hay chính là Bác MU vào đây ????

the_single_man
13-06-2007, 19:50
Đây là bài copy bên MaNguon hay chính là Bác MU vào đây ????

Tôi chính là Manchester Utd. bên manguon.com đây. Chẳng qua là hôm nọ download cái bộ này về, xài thử thấy ngon quá, nên mới chạy khắp các diễn đàn để upload lên share cho mọi người.